Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niepewna sytuacja gospodarcza
spowodowały odwrót Brytyjczyków od pieniądza bezgotówkowego. Pieniądz jako nośnik
wartości i środek płatniczy jest zakładnikiem zaufania społecznego. W sytuacji
pogarszających się nastrojów, kryzysu energetycznego i ogólnie większej niepewności,
rozliczanie się w oparciu o gotówkę, przybiera na skali. Obawiam się, że najbliższe lata to
spadek wartości transakcji bezgotówkowych na rzecz gotówkowych. Pieniądza sam w sobie
jest traktowany jako rodzaj narzędzia pozwalającego ingerować w systemy społeczno –
gospodarcze, więc jego znaczenie będzie rosło. W dłuższej perspektywie, obciążenia systemu
bankowego, spowodują jego słabość, a następnie zapaść, co będzie powodem ukrytej
nacjonalizacji banków a następnie wprowadzenia pieniądza cyfrowego. Pieniądz cyfrowy
będzie nowym narzędziem kontroli społecznej.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Brytyjczycy-wracaja-do-gotowki-z-powodu-rosnacych-kosztow-zycia-8386990.html

Trudno nie odnieść wrażenia, że kryptowaluty stanowią nieodłączną część dyskusji o przyszłości światowej gospodarki. Nie da się ukryć, że bardzo duża liczba inwestorów zarobiła ogromne pieniądze dzięki włożeniu części swojego kapitału właśnie w waluty cyfrowe. Jak wygląda przyszłość kryptowalut i na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu potencjalnych inwestycji?

Spis treści:

  1. Sukces kryptowalut – z czego wynika?
  2. Przewidywania ekspertów
  3. Krajowe gospodarki, a kryptowaluty

Sukces kryptowalut – z czego wynika?

Żadna inna waluta na świecie nie wzrosła na wartości tak bardzo, jak kryptowaluty. Wynika to z braku jakiegokolwiek organu centralnego, który mógłby kontrolować jej wartość. Bitcoin oraz inne waluty cyfrowe stanowią odpowiedź dla coraz bardziej świadomego i wyspecjalizowanego społeczeństwa, które poszukuje niezależności oraz braku regulacji. Oczywiście nie bez znaczenia są kwestie bezpieczeństwa. Według wielu analityków technologia blockchain, na której oparty jest cały mechanizm kryptowalutowy, stanowi najbezpieczniejszą i niemożliwą do zhackowania zaporę.

Przewidywania ekspertów

Coraz większa cyfryzacja i nieuchronne wyparcie fizycznych pieniędzy to główne argumenty ekspertów, który widzą przyszłość kryptowalut w kolorowych barwach. Firma Deloitte przygotowała ankietę, w której ponad 1000 osób na wysokich stanowiskach w bankowości na całym świecie przedstawiło swoją opinię na temat kryptowalut. Ponad 3/4 respondentów twierdzi, że w ciągu następnych dwóch lat znaczenie pieniędzy w formie cyfrowej jeszcze bardziej wzrośnie. Co więcej, 73% przewiduje, że technologia blockchain niedługo stanie się niezbędnym elementem dla firm, które będą chciały być konkurencyjne w kontekście światowej gospodarki. Z drugiej strony, 71% ankietowanych zdaje sobie sprawę, że prawo kryptowalutowe na świecie wymaga bardzo dużej poprawy, w szczególności jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo.

Krajowe gospodarki, a kryptowaluty

Oczywiście, waluta charakteryzująca się decentralizacją w największym stopniu uderza w gospodarki posiadające własną walutę. Dla gigantów światowych rynków bitcoin oraz inne kryptowaluty mogą okazać się zagrożeniem, natomiast kraje rozwijające się widzą w nim szansę na przyciągnięcie inwestorów. Z jednej strony Chiny zakazały jakichkolwiek transakcji na rynku kryptowalutowym. W kilka tysięcy kilometrów oddalonej od Pekinu Ameryce Środkowej, Salwador wprowadził bitcoina jako legalny środek płatniczy w kraju. Niezależnie od dalszych działań na rynkach krajowych, niemal wszyscy eksperci zgodnie podkreślają – przyszłość kryptowalut może być wspaniała, jednak wymaga to regulacji prawnych.

Z każdym dniem kryptowaluta staje się coraz bardziej popularnym środkiem płatniczym na świecie. Posługują się nią już nie tylko osoby prywatne, ale także różnej wielkości przedsiębiorstwa. Co za tym idzie, rozliczane z wykorzystaniem kryptowalut transakcje, pojawiają się w księgach rachunkowych firm i rozliczeniach podatkowych.

Tytułem wstępu, czyli czym jest kryptowaluta

Kryptowaluta, określana też mianem wirtualnej monety, to wprowadzona w 2009 roku alternatywna odpowiedź na podlegającą ciągłej inflacji tradycyjną postać pieniądza. Do jej stworzenia posłużył specjalny system kryptograficzny, który pozwala także przypisać każdy zbiór „monet” do konkretnego posiadacza. Jak do tej pory kryptowaluta nie jest przez większość krajów uznawana za oficjalny środek płatniczy ani pełnoprawną walutę. Z uwagi jednak na rosnącą popularność tego „kruszcu”, także w środowisku przedsiębiorczym, niektóre rządy podjęły prace nad wprowadzeniem cyfrowej monety jako oficjalnej waluty. Co więcej, według obowiązującego prawa Unii Europejskiej, kryptowaluty uznawane są za pełnoprawny środek płatniczy i tym samym zwolnione z podatku VAT. I choć z samym pojęciem „kryptowaluty” nie spotkamy się w ustawie dotyczącej podatku dochodowego, mamy tam do czynienia z terminem „waluty wirtualnej”. Źródłem definicji tego pojęcia była ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jak to postrzegają, czyli kryptowaluta okiem prawa

Wraz ze wzrostem zainteresowania przedsiębiorców kryptowalutami rosło też zainteresowanie organów prawnych. Pojawiające się coraz częściej transakcje przeprowadzane z wykorzystaniem cyfrowej monety, także wśród przedsiębiorców, wymusiły na odpowiedzialnych za kwestie finansowe organach wprowadzenie odpowiednich w tym zakresie regulacji. Właściwe dokumentowanie tego typu transakcji jest niezwykle ważne z punktu widzenia samego podatnika. Jako że rozliczanie kryptowalut wiąże się z wysokimi kosztami i wydatkami, w razie nieścisłości i braków w dokumentacji, Urząd Skarbowy może podważyć prawo przedsiębiorcy do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Jak to rozliczać, czyli kryptowaluty w firmie

Zmiany przepisów dotyczących rozliczeń przychodu z tytułu obrotu kryptowalutą wprowadzono po roku 2018. Do tego momentu przychody z kryptowalut można było ujmować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie były one wówczas postrzegane jako odrębne źródło dochodu. Obecnie, tego typu operacje, należy rozliczać jako dochód z kapitału pieniężnego. W świetle obowiązujących od 2019 roku przepisów przychody z obrotu kryptowalutami, objęte są, naliczanym od kwoty uzyskanego dochodu, podatkiem PIT w wysokości 19 procent. W związku z tym, iż regulacje te zaczęły obowiązywać stosunkowo niedawno, a sama kryptowaluta nie jest jest jeszcze kwestią dostatecznie prawnie uregulowaną, inwestujący w wirtualną monetę przedsiębiorcy mogą skorzystać z prawa pomniejszenia wyliczonego w danym roku dochodu o koszty uzyskania przychodu, które nie zostały odliczone w latach wcześniejszych.

Wycena firmy to nic innego, jak ustalenie jej faktycznej wartości. To zabieg, który pozwala zorientować się w tym, ile tak właściwie jest warte dane przedsiębiorstwo. Wycena jest często niezbędna przy sądowym rozwiązywaniu sporów, sprzedaży udziałów lub całej firmy, ubieganiu się o kredyt, a także próbach pozyskania inwestorów. Sprawdź, jak wycenić firmę!

Spis treści:

  1. O wycenie przedsiębiorstw
  2. Metody wyceny – w zależności od celu
  3. Jaka metoda wyceny będzie najrzetelniejsza?

O wycenie przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który pozwala ukazać rzeczywistą wartość firmy. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak rzetelne podejście. Analiza podmiotu gospodarczego jest bowiem złożona, a w zależności od jej celu, sytuacji i zasobów firmy może przebiegać kompletnie inaczej. Indywidualne podejście, wiedza i doświadczenie są tutaj kluczowe. Bez nich wykazane wartości mogą prowadzić do przedstawienia zaburzonego obrazu, a ten, poprzez podjęte na jego podstawie decyzje, do licznych komplikacji. Z tego powodu wycenę powinna prowadzić zawsze kompetentna jednostka.

Metody wyceny – w zależności od celu

Wyceny wartości przedsiębiorstw można prowadzić poprzez różne metody. Podstawowe z nich to: metoda skorygowanych aktywów netto (majątkowa), dochodowa oraz porównawcza. Wybór właściwej zależy od posiadanych informacji i celu całego procesu. W metodzie majątkowej wartość ustala się poprzez odjęcie zobowiązań od wartości aktywów. W metodzie dochodowej wartość końcowa jest uzyskiwana na podstawie prognozowanych wyników finansowych firmy. W porównawczej, jak wskazuje nazwa, porównuje się wyceniane przedsiębiorstwo z innymi, o podobnym profilu, upubliczniającymi dane finansowe.

Każda z tych metod ma swoje zalety, wady oraz ograniczenia. Zarówno pod kątem praktycznym, jak i pod kątem uzyskiwanych w efekcie danych. Zastanawiają się Państwo nad tym, jak wycenić firmę w rzetelny sposób? Zapraszamy do kontaktu! Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości. Profesjonalna wycena przedsiębiorstwa to jedna z głównych usług, które świadczymy w ramach naszej działalności.

Jaka metoda wyceny będzie najrzetelniejsza?

Na to pytanie nie ma jednej, trafnej odpowiedzi. Wybór zależy bowiem od wielu czynników. Aby wycena mogła prowadzić do uzyskania rzetelnego obrazu, konieczne jest uwzględnienie w nim m.in. celu jej przeprowadzania, zapotrzebowania informacyjnego, sytuacji rynkowej czy sytuacji finansowo-majątkowej wycenianego podmiotu. Z tego powodu, w praktyce do uzyskania trafnej oceny stosuje się też zazwyczaj metody mieszane, łączące w sobie różne sposoby analiz finansowych. Każda z metod bazuje bowiem na innych informacjach, a przez to, przedstawia także diametralnie inne wyniki.

Odszkodowanie jest to świadczenie na rzecz osoby, której wyrządzono krzywdę, w postaci naruszenia prawnie chronionego dobra oraz interesów. Poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od sprawcy, który wyrządził mu szkodę. W polskim orzecznictwie i ustawodawstwie pojęcie „odszkodowanie” łączy się z naprawieniem uszczerbku niemajątkowego w postaci zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę oraz naprawieniem uszczerbku majątkowego.

Spis treści:

1.      Czym jest szkoda?

2.      Kiedy możemy mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej?

3.      Na czym polega odszkodowanie?

 Czym jest szkoda?

Szkoda (znaczenie w prawie cywilnym) to uszczerbek na dobrach prawnie chronionych, który został poniesiony wbrew woli poszkodowanego. Może ona mieć charakter:

majątkowy – gdy zostaną naruszone dobra lub interesy poszkodowanego.

Przykładem szkody majątkowej może być:

niemajątkowy – gdy zostanie naruszona cześć lub zdrowie poszkodowanego

Przykładem szkody niemajątkowej może być:

Kiedy możemy mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej?

O odpowiedzialności odszkodowawczej możemy mówić, gdy:

Na czym polega odszkodowanie?

O odszkodowaniu mówimy wtedy, kiedy na rzecz poszkodowanego następuje forma naprawienia szkody w naturze, bądź (co zdarza się najczęściej) wypłaty sumy pieniężnej, która odpowiada wartości szkody. Do wypłaty odszkodowania może być zobowiązany nie tylko sprawca wyrządzający szkodę. Do podmiotów, którzy są zobowiązani wypłacić szkodę należą między innymi ubezpieczyciele, którzy w drodze umowy przyjmują na siebie odpowiedzialność za cudze działania. Kolejnym przykładem jest pracodawca, który odpowiada za skutki działań swojego pracownika, które powstały podczas wykonywania pracy.

Odszkodowanie posiada formę świadczenia, które polega na zwróceniu kosztów (rekompensata pieniężna) lub działaniu, którego celem jest przywrócenie do stanu przed wyrządzona szkodą. Gdy sprawca nie ma możliwości naprawienia szkody, wtedy zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Konieczne jest wtedy oszacowanie szkody.

Istnieją różne sposoby na określenie wartości przedsiębiorstwa. Stosuje się je w zależności od celu, ale też często łączy ze sobą, bo w zależności od stosowanej metody otrzymasz różne informacje o stanie firmy. Dobrze dobrana metoda pomoże w podjęciu korzystnych decyzji w kwestii inwestycji, sprzedaży lub rozbudowy przedsiębiorstwa.

Spis treści:

  1. Kiedy potrzebna jest wycena wartości przedsiębiorstwa?
  2. Metody stosowane do wyceny przedsiębiorstw
  3. Jak wybrać specjalistę do wyceny firmy?

Kiedy potrzebna jest wycena wartości przedsiębiorstwa?

Jest kilka sytuacji, w których wycena wartości przedsiębiorstwa będzie niezbędna. Jedną z nich jest chęć kupienia lub sprzedaży firmy. Zarówno sprzedający, jak i kupujący będą zainteresowani obiektywną wartością organizacji, aby skutecznie negocjować warunki transakcji. Dotyczy to dużych korporacji, ale też przejęć małych, lokalnych firm. Planowana zmiana właściciela oznacza konieczność przeprowadzenia wyceny – często odbywa się to przez niezależnych ekspertów po stronie nabywcy oraz aktualnego właściciela.

Wycena konieczna może się okazać również w przypadku poszukiwania inwestora do spółki. Przyszły współwłaściciel z pewnością zechce poznać obecny stan i wartość firmy, aby ocenić jej potencjał rozwojowy i oszacować, czy taka inwestycja będzie opłacalna. O wycenę może poprosić również bank, jeżeli będziesz starać się o zewnętrzne środki finansowe w formie kredytu.

Metody stosowane do wyceny przedsiębiorstw

Duże znaczenie będą miały wybrane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. Do wyboru są cztery ich kategorie: majątkowe, dochodowe, porównawcze oraz mieszane. Te pierwsze skupiają się na oszacowaniu aktualnej wartości majątku, a więc aktywów i pasywów. Pomocne są szczególnie przy podziale lub łączeniu przedsiębiorstw, a także zmianie formy prawnej działalności czy zaciąganiu zobowiązań (kredyty, leasing).

Metody dochodowe skupiają się raczej na ocenie osiąganych lub potencjalnych dochodów firmy. Przy wykorzystaniu tych metod bada się przede wszystkim wyniki sprzedażowe oraz płynność finansową przedsiębiorstwa, co pozwala na ocenę stabilności i potencjału rozwojowego firmy. W metodach porównawczych określa się wartość organizacji w porównaniu do innych podobnych podmiotów na rynku, co daje możliwość oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a więc również rokowań na przyszłość. Metody mieszane wyceny łączą przede wszystkim aspekt majątkowy z dochodowym.

Jak wybrać specjalistę do wyceny firmy?

Niezwykle ważna jest prawidłowo przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa. Najlepiej poprosić o jej przeprowadzenie eksperta, który nie tylko ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu finansów, ale też doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu analiz w danej branży. Dzięki temu będzie on lepiej orientował się w specyfice działalności, a wyciągane przez niego wnioski i podkreślane w wycenie parametry będą trafniej oddawały stan przedsiębiorstwa.

W latach 2000-2013 w ofercie banków polskich znajdowały się kredyty hipoteczne oraz inne, udzielane w walucie zagranicznej. Szczególną popularnością cieszyły się franki szwajcarskie (CHF) ze względu na bardzo niskie oprocentowanie w porównaniu z produktami w złotym polskim. W takiej sytuacji część kredytobiorców o niższych dochodach lub chcących zaoszczędzić na kredycie zdecydowało się na zaciągnięcie zobowiązania denominowanego w obcej walucie. Niestety na skutek osłabienia złotego, rata kredytu obliczana w walucie obcej i przewalutowana na złotówki radykalnie wzrosła, co spotkało się ze zdziwieniem, a później oburzeniem części kredytobiorców.

W toku szeregu postępowań wyjaśniających oraz procesów sądowych wyklarował się zakres klauzul abuzywnych wykorzystywanych w umowach przez banki, związanych między innymi z kształtowaniem referencyjnej stopy procentowej, jako oprocentowania kredytu, sposobem przewalutowania kredytu w momencie uruchomienia i późniejszej spłaty rat oraz wielu innych.

Właściwa ocena szans na skuteczne dochodzenie roszczeń przez kredytobiorcę, a także wyliczenie potencjalnej kwoty strat jest sprawą, od której należy rozpocząć myślenie o sporze sądowych. W tym zakresie Instytut Ekspertyz Gospodarczych posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Od kilku tygodni atmosfera wokół spółki Getback rozpala emocje analityków i inwestorów. Szczególne kontrowersje budzi fakt, iż spółka wyemitowała obligacje za niecałe 2,6 mld zł, które zostały zakupione przez 9242 podmioty. Należy podkreślić, że w tym 9064 z nich to osoby fizyczne, które zakupiły obligacje, które były gorliwie reklamowane przez pośredniczące banki. UKNF poinformował, iż podjął działania sprawdzające zaangażowanie poszczególnych instytucji finansowych w oferowanie obligacji Getback oraz ewentualne nieprawidłowości, które mogły wystąpić w procesie sprzedażowym.

Obecnie spółka ma prawdopodobnie ogromne problemy finansowe, lecz trzeba zauważyć, iż rating oferowanych obligacji w momencie ich sprzedaży już nie był wysoki i oscylował wokół oceny „B” oznaczającej relatywnie ryzykowne papiery wartościowe. Problemy spółki dodatkowo podsycają fałszywe komunikaty wysyłane z jej zarządu o rzekomych rozmowach nt. wsparcia finansowego z partnerami z PFR i PKO BP, które zostały zdementowane przez te instytucje.

Co dalej z wierzycielami Getback? Czy wyceny potencjału firmy były prawidłowe? Czy prezentowane obligacje zostały ocenione i sprzedane z dochowaniem wszelkich procedur? Istnieje duże ryzyko wystąpienia nadużyć, lub nawet oszustw, które mogą być przyczynkiem do pozwów sądowych. IEG dysponuje doświadczeniem i wiedzą niezbędną do wsparcia takiego postępowania.