Ekspertyzy ekonomiczne

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw powinna charakteryzować się określonym poziomem efektywności. Jej celem jej dostarczenie właścicielom podmiotów gospodarującym oczekiwanych korzyści. Dlatego jest poddawana systematycznej analizie i ocenie. W warunkach gospodarki rynkowej ocena taka ma szczególnie duże znaczenie.

Zadaniem analizy ekonomicznej działalności gospodarczej jest badanie dynamiki zjawisk gospodarczych, ich struktury, związków i zależności występujących między poszczególnymi zjawiskami i procesami, ujawnianie różnic między faktycznym a pożądanym stanem zdarzeń gospodarczych oraz wskazywanie przyczyn zaistniałej sytuacji. Analiza dostarcza niezbędnych informacji dla procesów decyzyjnych, zarówno tych, które mają charakter korygujący (zmierzają do usunięcia powstałych nieprawidłowości, czy też ograniczenia negatywnych skutków), jak i tych, które związane są z przyszłymi kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa. Jej rolę porównać można do roli analizy medycznej. Oba rodzaje analiz służą do postawienia prawidłowej diagnozy, którą można określić jako charakterystykę aktualnego stanu ekonomicznego i finansowego przedsiębiorstwa, jego pozycji rynkowej oraz możliwości i zagrożeń w dalszym jego rozwoju.

W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa muszą podołać licznym wyzwaniom, do których zaliczyć można m.in;

Z powyższych wyzwań wynikają określone zadania dla analizy ekonomicznej, takie jak:

Wysokie oczekiwania związane z informacjami generowanymi w wyniku analiz ekonomicznych stawiają przed tymi analizami określone wymagania formalne i merytoryczne, w związku z czym nasz zespół gwarantuje obiektywność stwierdzeń i ocen, wiarygodność i porównywalność danych liczbowych charakteryzujących badane procesy i zjawiska gospodarcze zwięzłość i zrozumiałość wyników analizy.

Czym są ekspertyzy ekonomiczne?

Ekspertyzy ekonomiczne to zespół czynności wykonywanych przez specjalistów od księgowości i gospodarki, które mają na celu przyjrzeć się efektywności wszystkich lub części podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań. Mogą dotyczyć jednej inwestycji lub szeregu procesów w firmie. Mają dać obraz tego, jak poszczególne procesy i zjawiska wpływają na siebie i jakie są ich efekty ekonomiczne.

Efektem końcowym każdej ekspertyzy ekonomicznej jest wydanie przez eksperta lub zespół ekspertów opinii na temat efektywności działań i procesów. Ocenie podlega dynamika procesów gospodarczych, a także możliwości adaptacyjne firmy, potencjał inwestycyjny czy ryzyka płynące z podejmowanych działań. Raport eksperta jest więc swoistym drogowskazem, który pokazuje, które obszary w firmie działają najlepiej, a które należałoby zmodyfikować w celu osiągania lepszych efektów.

Zadania analizy ekonomicznej

Warto wskazać najważniejsze zadania, jakim muszą sprostać analizy ekonomiczne. Przede wszystkim oceny dokonywane muszą być w kontekście otoczenia rynkowego, aby dać właściwy obraz rzeczywistości. Te same wskaźniki mogą sugerować nadchodzący sukces lub porażkę w zależności od sytuacji rynkowej, w jakiej dany podmiot gospodarczy funkcjonuje. Profesjonalna analiza wskaże zależności między procesami i zjawiskami, a także pozwoli ocenić jego potencjał rozwojowy w danej sytuacji rynkowej.

Eksperci dobierają odpowiednie metody analizy, a ich efekty opisują i przedstawiają w taki sposób, by mogły być jak najlepiej wykorzystane przez kierownictwo firmy. Proces ten musi wskazywać nie tylko potencjał i tendencje rozwojowe firmy, ale też rynku, w jakim ona funkcjonuje. Niezwykle istotna w kontekście tego potencjału i trendów jest ocena dotychczasowego tempa wzrostu i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, Wyniki analizy powinny wskazywać też na wpływ różnych wariantów decyzyjnych kondycję finansową firmy.

Profesjonalna analiza ekonomiczna – komu ją zlecić?

Analiza ekonomiczna powinna być wykonywana przez zewnętrznych, niezależnych ekspertów. To gwarantuje jej rzetelność i wiarygodność, ponieważ badacze nie mają z firmą żadnych powiązań. Oceny powinny być obiektywne i oparte na konkretnych wskaźnikach. Dużym atutem jest dobra znajomość danej branży czy gałęzi rynku przez specjalistę dokonującego oceny.

Rezultaty z przeprowadzonych analiz powinny być odpowiednio przedstawione w zwięzłym raporcie. Musi on zawierać porównywalne dane liczbowe dotyczące zjawisk i procesów, a sposób ich prezentacji powinien ułatwiać zrozumienie wydawanych opinii i rekomendacji. Profesjonaliści przygotują raport w taki sposób, żeby kierownictwo mogło na jego podstawie wyznaczyć cele dla przedsiębiorstwa i podjąć decyzje o zmianach czy inwestycjach na podstawie sprawdzonych i wiarygodnych danych.

    Podziel się