Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest to świadczenie na rzecz osoby, której wyrządzono krzywdę, w postaci naruszenia prawnie chronionego dobra oraz interesów. Poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od sprawcy, który wyrządził mu szkodę. W polskim orzecznictwie i ustawodawstwie pojęcie „odszkodowanie” łączy się z naprawieniem uszczerbku niemajątkowego w postaci zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę oraz naprawieniem uszczerbku majątkowego.

Spis treści:

1.      Czym jest szkoda?

2.      Kiedy możemy mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej?

3.      Na czym polega odszkodowanie?

 Czym jest szkoda?

Szkoda (znaczenie w prawie cywilnym) to uszczerbek na dobrach prawnie chronionych, który został poniesiony wbrew woli poszkodowanego. Może ona mieć charakter:

majątkowy – gdy zostaną naruszone dobra lub interesy poszkodowanego.

Przykładem szkody majątkowej może być:

niemajątkowy – gdy zostanie naruszona cześć lub zdrowie poszkodowanego

Przykładem szkody niemajątkowej może być:

Kiedy możemy mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej?

O odpowiedzialności odszkodowawczej możemy mówić, gdy:

Na czym polega odszkodowanie?

O odszkodowaniu mówimy wtedy, kiedy na rzecz poszkodowanego następuje forma naprawienia szkody w naturze, bądź (co zdarza się najczęściej) wypłaty sumy pieniężnej, która odpowiada wartości szkody. Do wypłaty odszkodowania może być zobowiązany nie tylko sprawca wyrządzający szkodę. Do podmiotów, którzy są zobowiązani wypłacić szkodę należą między innymi ubezpieczyciele, którzy w drodze umowy przyjmują na siebie odpowiedzialność za cudze działania. Kolejnym przykładem jest pracodawca, który odpowiada za skutki działań swojego pracownika, które powstały podczas wykonywania pracy.

Odszkodowanie posiada formę świadczenia, które polega na zwróceniu kosztów (rekompensata pieniężna) lub działaniu, którego celem jest przywrócenie do stanu przed wyrządzona szkodą. Gdy sprawca nie ma możliwości naprawienia szkody, wtedy zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Konieczne jest wtedy oszacowanie szkody.

    Podziel się